Châm ngôn 23:20

Châm ngôn 23:20 BPT

Đừng giao du với kẻ chè chén say sưa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share