Châm ngôn 22:9

Châm ngôn 22:9 BPT

Người rộng rãi sẽ được phước, vì họ biết san sẻ thức ăn với người nghèo khó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share