Châm ngôn 22:5

Châm ngôn 22:5 BPT

Đời kẻ ác giống như lối đi đầy chông gai và bẫy dò. Nhưng người thận trọng giữ mạng sống mình và tránh những lối đi ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share