Châm ngôn 22:28

Châm ngôn 22:28 BPT

Chớ dời lằn ranh cũ, vì đó là ranh do tổ tiên con dựng lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 22:28