Châm ngôn 22:24

Châm ngôn 22:24 BPT

Chớ nên làm bạn với người nóng tính, hay kết thân với kẻ dễ nổi giận.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share