Châm ngôn 22:22

Châm ngôn 22:22 BPT

Đừng thấy kẻ nghèo mà hiếp đáp họ, chớ nên lợi dụng họ nơi tòa án.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share