Châm ngôn 22:18

Châm ngôn 22:18 BPT

Nên ghi tạc những lời nầy trong trí con để lúc nào con cũng sẵn sàng dùng đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share