Châm ngôn 22:13

Châm ngôn 22:13 BPT

Kẻ biếng nhác bảo, “Có con sư tử ngoài kia! Tôi có thể bị nó xé xác ngoài phố!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 22:13