Châm ngôn 22:1

Châm ngôn 22:1 BPT

Danh tiếng tốt quí hơn tiền của. Uy tín quí hơn vàng bạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share