Châm ngôn 18:9

Châm ngôn 18:9 BPT

Kẻ biếng nhác trong công việc, là anh em với kẻ phá hoại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share