Châm ngôn 13:9

Châm ngôn 13:9 BPT

Người nhân đức nhìn tương lai xán lạn, còn tương lai kẻ ác như lửa tắt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share