Châm ngôn 13:5

Châm ngôn 13:5 BPT

Người công chính ghét điều giả dối, còn kẻ ác làm điều ô nhục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share