Châm ngôn 13:23

Châm ngôn 13:23 BPT

Ruộng nương kẻ nghèo sinh sản nhiều hoa lợi, nhưng kẻ bất công cướp lấy hết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 13:23