Châm ngôn 13:21

Châm ngôn 13:21 BPT

Kẻ có tội sẽ bị chuyện lôi thôi theo đuổi, nhưng người nhân đức sẽ vui hưởng thành công.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share