Châm ngôn 13:17

Châm ngôn 13:17 BPT

Sứ giả gian ác gây lôi thôi, nhưng sứ giả đáng tin khiến mọi việc suông sẻ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share