Châm ngôn 13:10

Châm ngôn 13:10 BPT

Tánh kiêu căng chỉ đưa đến cãi vã, nhưng ai nghe lời khuyên răn là người khôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share