Dân số 34:8

Dân số 34:8 BPT

Từ núi Hô-rơ nó chạy đến Lê-bô Ha-mát, và đến Xê-đát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 34:8