Dân số 34:27

Dân số 34:27 BPT

chi tộc A-xe: A-hi-hút, con trai Sê-lô-mi
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share