Dân số 34:26

Dân số 34:26 BPT

chi tộc Y-xa-ca: Ban-ti-ên, con trai Át-xan
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share