Dân số 34:25

Dân số 34:25 BPT

chi tộc Xê-bu-lôn: Ê-li-xa-phan, con trai Ba-nát
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share