Dân số 34:20

Dân số 34:20 BPT

chi tộc Xi-mê-ôn: Sê-mu-ên, con trai Am-mi-hút
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share