Dân số 34:17

Dân số 34:17 BPT

“Sau đây là những người có nhiệm vụ phân chia đất: thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, và Giô-suê, con trai của Nun.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share