Dân số 34:14

Dân số 34:14 BPT

Các chi tộc Ru-bên, Gát, và Ma-na-xe miền Đông đã nhận phần đất của họ rồi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share