Dân số 28:4

Dân số 28:4 BPT

Buổi sáng dâng một con, chạng vạng dâng một con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 28:4