Dân số 28:23

Dân số 28:23 BPT

Hãy mang các của lễ nầy ngoài các của lễ thiêu các ngươi dâng mỗi sáng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 28:23