Dân số 28:22

Dân số 28:22 BPT

Hãy mang một con dê làm của lễ chuộc tội để làm sạch nơi thánh cho các ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 28:22