Dân số 28:21

Dân số 28:21 BPT

Còn mỗi con chiên con phải mang hai lít bột mịn trộn dầu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 28:21