Dân số 12:16

Dân số 12:16 BPT

Sau đó, dân chúng rời Ha-xê-rốt và đóng trại trong sa mạc Pha-ran.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 12:16