Mi-ca 3:9

Mi-ca 3:9 BPT

Hỡi các lãnh tụ của Gia-cốp và các quan cai trị Ít-ra-en hãy nghe tôi nói, các ngươi ghét sự công bằng và bóp méo lẽ phải.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share