Mi-ca 3:8

Mi-ca 3:8 BPT

Nhưng tôi nhận đầy quyền năng, đầy Thần-linh CHÚA, cùng với sự công chính và sức mạnh, để bảo cho dân Gia-cốp biết, họ đã chống nghịch Thượng-Đế như thế nào, và cho dân Ít-ra-en rõ họ đã phạm tội ra sao.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share