Mi-ca 3:6

Mi-ca 3:6 BPT

Cho nên họ sẽ như kẻ đi trong đêm tối, không thấy ảnh tượng gì. Như đêm tối mịt, không biết tương lai ra sao. Mặt trời sẽ lặn trên các nhà tiên tri, ngày của họ sẽ biến ra bóng đêm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share