Mi-ca 3:5

Mi-ca 3:5 BPT

CHÚA phán như sau về các nhà tiên tri dạy dân chúng sống bậy bạ: “Nếu các nhà tiên tri đó được cho ăn no, thì họ kêu lớn, ‘Hoà bình!’ Còn nếu ai không cho họ điều họ muốn, thì họ mở cuộc thánh chiến chống kẻ đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share