Mi-ca 2:9

Mi-ca 2:9 BPT

Các ngươi đuổi những người đàn bà trong dân ta ra khỏi nhà cửa tốt đẹp của họ; Các ngươi cất vinh hiển ta khỏi con cái họ đời đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share