Mi-ca 2:7

Mi-ca 2:7 BPT

Nhưng hỡi dân cư Gia-cốp, ta phải bảo điều nầy: “CHÚA nổi giận vì điều các ngươi làm. Lời ta không được người ngay thẳng đón nhận.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share