Mi-ca 2:6

Mi-ca 2:6 BPT

Các nhà tiên tri nói, “Xin đừng nói tiên tri cho chúng ta nữa! Đừng nói tiên tri về những chuyện nầy! Không có chuyện xấu xảy đến cho chúng ta đâu!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share