Mi-ca 2:2

Mi-ca 2:2 BPT

Chúng tham muốn ruộng nương, nên ra tay chiếm đoạt ruộng; chúng tham muốn nhà cửa, nên chúng sang đoạt nhà cửa. Chúng lường gạt kẻ khác để chiếm nhà họ; chiếm luôn tài sản của họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share