Mi-ca 2:13

Mi-ca 2:13 BPT

Sẽ có người mở cửa và dẫn dân chúng ra. Dân chúng sẽ phá cổng và ra khỏi thành, nơi họ bị cầm tù. Vua sẽ đi ra trước họ, và CHÚA sẽ dẫn dắt họ.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share