Mi-ca 2:11

Mi-ca 2:11 BPT

Nhưng các ngươi chỉ muốn một nhà tiên tri giả nói cho các ngươi toàn chuyện dối trá thôi. Các ngươi muốn có người nói tiên tri về những việc tốt cho các ngươi, nếu các ngươi cho người ấy rượu và bia. Các ngươi muốn một nhà tiên tri như thế đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share