Mi-ca 2:10

Mi-ca 2:10 BPT

Hãy đứng dậy đi đi. Đây không phải là nơi nghỉ chân của các ngươi. Các ngươi đã biến nơi nầy thành nhơ nhớp, để dành cho sự hủy hoại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share