Ma-thi-ơ 10
BPT

Ma-thi-ơ 10

10
Chúa Giê-xu gởi các sứ đồ đi truyền giáo
(Mác 3:13-19; 6:7-13; Lu 6:12-16; 9:1-6)
1Chúa Giê-xu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho quyền đuổi tà ma và chữa lành mọi thứ tật bệnh. 2Đây là tên mười hai sứ đồ ấy:
Xi-môn còn gọi là Phia-rơ,
em ông là Anh-rê,
Gia-cơ con trai Xê-bê-đê,
em ông là Giăng,
3Phi-líp,
Ba-thê-lê-mi,
Thô-ma,
Ma-thi-ơ, nhân viên thu thuế,
Gia-cơ con A-phê,
Tha-đê,
4Xi-môn thuộc đảng Quá khích,
Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người về sau phản bội Chúa Giê-xu.
5Chúa Giê-xu sai mười hai người ấy ra đi và dặn, “Đừng đến với dân ngoại quốc hay thành nào của dân Xa-ma-ri 6nhưng chỉ đi đến với dân Ít-ra-en mà thôi, vì họ như chiên đi lạc. 7Khi đi ra hãy rao giảng như sau, ‘Nước thiên đàng gần đến rồi.’ 8Hãy chữa lành người đau, khiến kẻ chết sống lại, chữa trị cho những ai mắc bệnh ngoài da và đuổi quỉ ra khỏi kẻ bị ám. Ta đã cho không các con quyền nầy thì các con cũng hãy giúp không cho người khác. 9Đừng mang tiền theo, dù vàng, bạc hay đồng. 10Đừng mang bao, áo quần dư, dép hoặc gậy. Người làm việc đáng được tiền công.
11Khi các con vào thành hay thị trấn nào thì hãy tìm người hiếu khách mà cư ngụ cho đến khi ra đi. 12Khi bước vào nhà họ thì nói, ‘Cầu bình an cho nhà nầy.’ 13Nếu chủ nhân nhà ấy tiếp đón các con, thì sự bình an sẽ ở lại trong nhà đó. Còn nếu họ không chịu tiếp đón, thì hãy lấy lại lời chúc. 14Nếu nhà hoặc thành nào từ chối không chịu tiếp đón hoặc nghe các con, thì hãy rời nơi ấy và phủi bụi dính nơi chân mình.#10:14 phủi bụi dính nơi chân mình Một dấu hiệu cảnh cáo, chứng tỏ rằng các môn đệ gạt bỏ những người ấy. 15Ta bảo thật, đến Ngày Xét Xử, hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành ấy.
Chúa Giê-xu dặn trước các môn đệ
(Mác 13:9-13; Lu 21:12-17)
16Các con nghe đây! Ta sai các con ra đi chẳng khác nào chiên vào giữa bầy muông sói. Vì vậy, hãy khôn khéo như rắn và hiền hòa như chim bồ câu. 17Hãy thận trọng về người ta, vì họ sẽ bắt và giải các con đến trước tòa án, đánh đòn các con trong các hội đường. 18Vì ta mà các con sẽ bị đưa ra trước các quan tổng đốc, các vua, để làm chứng về ta trước mặt họ và các dân ngoại quốc. 19Khi các con bị bắt, đừng lo sẽ phải nói gì hoặc nói thế nào. Lúc ấy những gì cần phải nói sẽ được ban cho các con. 20Thật ra không phải các con nói nữa, mà Thánh Linh của Cha nói qua các con.
21Anh sẽ khiến cho em bị giết, cha mẹ sẽ chống nghịch con cái và làm cho chúng bị giết. Con cái sẽ chống nghịch cha mẹ làm cho cha mẹ phải chết. 22Mọi người sẽ ghét các con vì các con theo ta; nhưng ai giữ vững đức tin cho đến cuối cùng sẽ được cứu. 23Khi các con bị ngược đãi ở một thành nào, thì hãy trốn qua thành khác. Ta bảo thật, trước khi các con đi qua hết các thị trấn Ít-ra-en thì Con Người đã đến rồi.
24Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25Trò được như thầy, tớ được như chủ là đủ tốt rồi. Nếu chủ nhà#10:25 chủ nhà Nguyên văn, “gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun.” Xem thêm 9:34. mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun thì huống hồ những người khác trong gia đình còn bị gọi là gì nữa!
Nên sợ Thượng Đế, đừng sợ người ta
(Lu 12:2-7)
26Cho nên đừng sợ người ta, vì chẳng có gì giấu kín mà không bị phơi bày. Mọi việc kín đáo rồi cũng bị lộ ra hết. 27Ta bảo các con những điều nầy trong bóng tối, nhưng ta muốn các con nói ra trong ánh sáng.#10:27 ánh sáng Hay “công khai.” Những gì các con nghe thì thầm bên tai,#10:27 thì thầm bên tai Nguyên văn, “trong bóng tối.” hãy rao to trên nóc nhà. 28Đừng sợ kẻ giết thể xác mà không thể giết linh hồn. Các con chỉ nên sợ Đấng có thể tiêu hủy cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29Hai con chim sẻ chỉ đáng giá một xu, vậy mà chẳng một con nào rơi xuống đất nếu Cha các con không cho phép. 30Thượng Đế còn biết trên đầu các con có bao nhiêu sợi tóc. 31Cho nên, đừng sợ! Các con quí giá hơn chim sẻ nhiều.
Đừng xấu hổ về đức tin của các con
(Lu 12:8-9)
32Ai công khai xưng nhận rằng họ tin ta trước mặt người khác, thì ta cũng sẽ công khai nhận người đó thuộc về ta trước mặt Cha ta trên trời. 33Nhưng ai đứng trước mặt người khác mà bảo rằng họ không tin ta, thì trước mặt Cha ta trên trời ta cũng sẽ bảo rằng người đó không thuộc về ta.
Chúa Giê-xu gây chia rẽ
(Lu 12:51-53; 14:26-27)
34Đừng tưởng ta đến để mang hòa bình cho thế gian. Ta đến không phải để mang hòa bình mà là mang gươm giáo. 35Ta đến để làm cho
‘con trai nghịch cha,
con gái nghịch mẹ,
con dâu nghịch mẹ chồng.
36Người ta có kẻ thù
là thân nhân trong nhà.’#10:36 Xem Mi 7:6.
37Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta cũng không đáng làm môn đệ ta. 38Ai không bằng lòng vác cây thập tự theo ta cũng không xứng đáng cho ta. 39Ai cố bám lấy sự sống, sẽ đánh mất sự sống thật. Nhưng ai hi sinh mạng sống vì ta sẽ nhận được sự sống thật.
Thượng Đế sẽ ban phước lành cho người tiếp đón chúng ta
(Mác 9:41)
40Ai tiếp các con tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta tức là tiếp Đấng đã sai ta đến. 41Ai gặp và tiếp đón một nhà tiên tri, vì người ấy nói thay cho Chúa, sẽ nhận được cùng phần thưởng như nhà tiên tri. Còn ai đón tiếp người nhân đức, vì người ấy đại diện cho Chúa, sẽ được phần thưởng của người nhân đức. 42Ai cho một trong những trẻ nhỏ nầy một ly nước lạnh, vì chúng là môn đệ ta, sẽ nhận được phần thưởng.”

Vietnamese Holy Bible: Easy-to-Read Translation

All rights reserved.

© 2010 Bible League International


Learn More About Thánh Kinh: Bản Phổ thông

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.