Ma-la-chi 1:7

Ma-la-chi 1:7 BPT

Các ngươi mang của lễ nhơ nhớp đến bàn thờ ta. Nhưng các ngươi hỏi, ‘Chúng tôi làm nhơ nhớp danh Chúa như thế nào?’ Các ngươi làm nhơ nhớp danh ta khi các ngươi bảo rằng ‘Đừng tôn kính bàn thờ Chúa.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share