Ma-la-chi 1:5

Ma-la-chi 1:5 BPT

Chính mắt ngươi sẽ thấy những điều đó và thốt lên, ‘CHÚA thật cao cả—sự cao cả của Ngài vượt ra ngoài ranh giới Ít-ra-en.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share