Ma-la-chi 1:14

Ma-la-chi 1:14 BPT

“Đáng rủa thay cho kẻ lường gạt. Nó có con dê đực tốt trong bầy, hứa dâng nó mà trái lại mang con dê tật nguyền đến cho CHÚA. Ta là một vì vua lớn,” CHÚA Toàn Năng phán, “danh ta được kính sợ giữa muôn dân.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share