Lê-vi 22:29

Lê-vi 22:29 BPT

Nếu ngươi muốn dâng một của lễ đặc biệt cảm tạ Chúa, thì phải dâng thế nào để Ngài vừa lòng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share