Giô-suê 2:9

Giô-suê 2:9 BPT

bảo hai người ấy rằng, “Tôi biết Chúa đã ban đất nầy cho các ông. Các ông làm chúng tôi kinh hoàng. Ai sống trong vùng đất nầy cũng đều khiếp sợ các ông
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share