Giô-suê 2:5

Giô-suê 2:5 BPT

Hồi chiều khi sắp đóng cổng thành thì họ ra đi. Tôi không biết họ đi đâu nữa, nhưng nếu các ông nhanh chân thì rất có thể đuổi kịp họ được.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share