Giô-suê 2:3

Giô-suê 2:3 BPT

Vua Giê-ri-cô liền cho người bảo Ra-háp “Mang mấy người mới đến đang ở nhà ngươi, lại đây. Họ tới để do thám toàn thể bờ cõi chúng ta đó.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share