Giô-suê 2:20

Giô-suê 2:20 BPT

Còn nếu chị tiết lộ việc nầy ra thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi lời thề hôm nay.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share