Giô-suê 2:2

Giô-suê 2:2 BPT

Có người trình lên vua xứ Giê-ri-cô rằng, “Có mấy người Ít-ra-en đã đến đây tối nay đặng do thám xứ.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share