Giô-suê 2:19

Giô-suê 2:19 BPT

Nếu ai ra khỏi nhà mà bị giết thì không phải lỗi tại chúng tôi. Nếu ai ở trong nhà chị mà bị việc gì thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share